Jako profesjonalny serwis ogumienia oferujemy swoim klientom możliwość przechowywania kół i opon. Ogumienie przechowywane w odpowiednich warunkach dłużej zachowuje swoje parametry, warunki te, to: stała temperatura, brak szkodliwego wpływu czynników atmosferycznych, odpowiednia pozycja przechowywania, konserwacja ogumiania.

            Klient przechowujący opony jest w komfortowej sytuacji, ponieważ nie musi nosić opon, chować ich w piwnicy czy garażu, wkładać ich do samochodu i brudzić wnętrze. Ma pewność, że jego ogumienie zawsze jest dla niego dostępne jeśli akurat przejeżdża obok. Jeśli jest kolejka to może przyjechać kiedy indziej a jeśli nie ma kolejki to bez stresu wjeżdża na stanowisko, przecież jego opony są zawsze na miejscu!

 

REGULAMIN PRZECHOWANIA OPON I KÓŁ


§ 1


 1.    Klient przekazuje, a Serwis ogumienia przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie depozytowym.
 2.    Serwis ogumienia nie przyjmuje na przechowanie śrub oraz innych  drobnych przedmiotów.
 3.    Dowodem przyjęcia na przechowanie opon/kół  jest sporządzony przez pracownika Serwisu ogumienia kwit depozytowy, zawierającym   opis składanych rzeczy.
 4.    Serwis ogumienia zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.
 5.    Serwis ogumienia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te wykorzystywane są w celu właściwego rozliczenia usługi w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U nr 133, poz. 883, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 50, poz. 580 i nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1087).


§ 2


 1.    Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.
 2.    Ze względu na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne (np. wydłużony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon (kół) powyżej okresu na który została zawarta to trzy miesiące i do tego czasu nie będzie naliczana dodatkowa opłata.
 3.    W przypadku opóźnienia składającego w odbiorze opon powyżej trzech miesięcy, zobowiązany on będzie do zapłaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiązującej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon (automatyczne przedłużenie umowy na kolejne 6 miesięcy )
 4.    Klient udziela niniejszym pełnomocnictwa Serwisowi ogumienia do usunięcia rzeczy z miejsca przechowania z chwilą upływu 1-go roku (2 sezony) od terminu odbioru oznaczonego powyżej.
 5.    W momencie zdawania opon/kół przez Klienta do Serwisu ogumienia, jest on powiadamiany o stanie bieżnika pozostawianych opon/kół.

 

§ 3


 1.    Serwis ogumienia nie może, bez zgody Klienta używać przedmiotu przechowania oraz nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie.

 

§ 4


 1.    Klient zobowiązuje się do zapłaty Serwisowi ogumienia wynagrodzenia w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Klienta z góry.
 2.    Wynagrodzenie obejmuje: w przypadku opon przechowanie na jeden sezon i sprawdzenie czy w oponach nie znajdują się ciała obce. W przypadku kół; przechowanie na jeden sezon,mycie, wyważenie oraz sprawdzenie czy pozostawione koła są proste oraz czy w oponach nie znajdują się ciała obce.


§ 5


 1.    Klient ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, jednak nie przysługuje mu zwrot wynagrodzenia opłaconego wcześniej za przechowanie kół/opon.
 2.    Podstawą wydania opon/kół Klientowi przez Serwis ogumienia jest zwrot przez Klienta oryginału kwitu depozytowego.
 3.    W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Klienta.
 4.    Klient zwalnia Serwis ogumienia z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon/kół osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.
 5.    Klient oddający opony/koła do przechowania oświadcza, że nie pochodzą one z kradzieży oraz innego nielegalnego źródła.


§ 6


 1.    W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego Serwisowi ogumienia.


§ 7


 1.    Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.


§ 8


 1.    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 9


 1.    Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Serwisu ogumienia sądy powszechne.